Valgoplæg

Radikale Venstres valgoplæg

Kommunalvalget 16. november 2021

 

Det handler om mennesker

Forord

Meget er forandret siden starten af 1905 for Radikale Venstre, og meget kræver helt andre løsninger end dengang. Det er indlysende. Men mange af de grundlæggende radikale værdier er de samme.

At være radikal i dag er for mig:

- At sikre lige ret for alle uanset køn, religion, hudfarve eller social status.

- At samarbejde gennem åbenhed, tillid og dialog.

- At give lige uddannelsesmuligheder for alle efter eget ønske.

- At have socialt engagement, hvor vi tager hånd om de svage.

- At arbejde for flade ledelsesstrukturer, der bygger på tillid.

- At kæmpe for grønne idealer – offentlige tiltag kræver bæredygtige løsninger.

- At være økonomisk ansvarlig.

I alle årene har vi været ’spændt ud’ mellem idealer og praktiske, politiske muligheder.

I dette spændingsfelt er det på en række områder lykkedes – i samarbejde med andre partier – at skabe gode samfundsmæssige resultater til glæde for borgerne. Det vil vi fortsat arbejde energisk for i kommunalbestyrelsen. Det har vi alle radikale kandidater givet hinanden håndslag på.

Jeg ønsker alle partier og kandidater et godt valg.

Emrah Tuncer

Spidskandidat

Radikale Venstre

 

DET HANDLER OM MENNESKER - BORGEREN I CENTRUM

Radikale Venstre vil fortsat sætte vores borgere i centrum og derfor vil vi inden for alle politikområder træffe beslutninger i mest muligt samspil med borgerne og dermed have nærdemokrati og decentralisering som kerneelementer i vores politik. De politiske beslutninger skal gøre en positiv forskel for vores borgere i hele Holbæk Kommune.

Vi er eksperter i eget liv, og borgerne skal derfor have stor indflydelse på den hjælp de modtager og være medskabere af de tilbud, som de bruger. Vi mennesker er forskellige, og derfor skal det være muligt at vælge forskellige løsninger.    

Radikale Venstres mærkesager er konkrete, radikale tiltag, som kan realiseres inden 2025. Altså væk med floskler og ind med konkret politik. Radikale Venstre vil værne om borgernes frihed og mulighed til at tage del i politiske beslutninger og det er vigtigt for Radikale Venstre, at vores borgere bliver hørt og føler sig som værende en del af fællesskabet.

Radikale Venstre vil fortsat have fokus på en stabil og mere gennemsigtig økonomi for Holbæk Kommune.

For Radikale Venstre er kommunens medarbejdere nøglen til at skabe en bedre kommune for vores borgere. Vi vil derfor have større fokus på at forbedre arbejdsmiljøet gennem nærvær, tryghed, tillid, kompetenceudvikling og accept af medarbejdernes ytringsfrihed for herigennem at mindske sygefraværet.

Vi har i hele sidste periode arbejdet for at decentralisere beslutningsstrukturen og skabe en mere gennemsigtig struktur og arbejdsfordeling i kommunen. Gennem decentralisering af beslutningskompetencen tror vi i Radikale Venstre på, at vores medarbejdere vil føle et større ejerskab og ansvar for beslutningerne. Denne forandring vil vi fortsat arbejde på at skabe. 

Investeringer i vores børn

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At investere i et godt børne- og ungdomsliv for herigennem at etablere et godt fundament for kommende, aktive medborgere.
 • At der er sammenhængende tværfaglig helhed omkring det enkelte barn
 • Størst mulig grad af inklusion
 • At sikre fleksible og gode pasningstilbud i daginstitutionerne.
 • At vores skoler får større fokus på dannelse, trivsel og læring.
 • At arbejde for bedre efteruddannelser og opkvalificering af vores pædagoger og lærere.
 • At udsatte familier får den fornødne hjælp til, at deres børn kan få en tryg og god barndom.
 • Radikale Venstre ønsker ikke at lukke daginstitutioner eller skoler eller tage initiativ til dette.
 • At sundhedsfremmende tiltag, som fysisk aktivitet, skal være en integreret del af dagligdagen de steder, hvor børn og unge opholder sig – dagtilbud, skoler og fritidsliv.
 • At den enkelte institution, skole og dagtilbud har en vedtagen ’sundhedsstrategi’, der inkluderer kost, bevægelse og trivsel generelt
 • At vi skal bruge en større andel af ressourcerne på forebyggende indsatser

Investeringer i daginstitutionerne

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At sikre ordentlige og nutidige faciliteter i vores daginstitutioner og børnehaver.
 • At dagtilbud skal være fleksible med åbningstider tilpasset arbejdsmarkedet.
 • At sikre en overvægt af uddannet personale i daginstitutionerne og at motivere til, at de ikke uddannede styrker deres faglige viden.
 • At sikre en grundlæggende kommunal afbureaukratisering og nærledelse.
 • At den enkelte institution i udgangspunktet får ansvar for egen økonomi, fordi det giver bevidsthed om den rette udmøntning af ressourcerne.
 • At sikre en bedre overlevering mellem institutionslivet og skolelivet ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov, udfordringer og egenskaber.

Investeringer i skoleområdet

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • Radikale Venstre vil arbejde for at give skolerne mest mulig selvbestemmelse under Frihedsforsøget og vi vil arbejde for at de gode erfaringer i løbet af de tre år, bliver implementeret med mindst mulig politisk involvering.
 • At udvikle en folkeskole, som forældre vælger til, fordi der sikres en høj, faglig og pædagogisk udvikling for det enkelte barn.
 • Forældrene skal engageres og involveres samt medvirke til at tage ansvar for børnenes læring.
 • Vi vil arbejde for større økonomisk sikkerhed for vores skoler gennem flerårige budgetter og fleksible overførelsesordninger.
 • Vi vil arbejde for at få tilknyttet en socialrådgiver til hver skole
 • Vi vil arbejde for at beholde de nuværende skoler i kommunen
 • Med den tilflytning vi oplever til Holbæk By, vil vi sætte arbejdet om etablering af en ny skole på dagsordenen.

Investeringer i ungeområdet

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • Vi skal reducere andelen af unge, der falder ud af skolen før tid og/eller havner i kriminalitet
 • At etablere et Ungdommens Hus på havnen for de unge mellem 18-25 år med Ung Holbæk i spidsen i samarbejde med andre interessenter
 • At unge i Holbæk Kommune får de bedste forudsætninger og muligheder for at gennemføre en ungdoms- eller erhvervsuddannelse samt senere en videreuddannelse.
 • At sikre flere uddannelses- og praktikpladser til unge på erhvervsrettede uddannelser gennem et forpligtende samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.
 • At få flere nye uddannelsesmuligheder til kommunen for eksempel læreruddannelsen og at udvikle og styrke antallet af uddannelser og uddannelsespladser i kommunen relateret til maritimt håndværk

Holbæk Kommune – landets bedste arbejdsplads

Radikale Venstre ønsker at styrke arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og trivslen for vores kommunalt ansatte. Vi vil vise tillid til medarbejderne. Derfor skal papirarbejde, målingstyranni og kontrol reduceres kraftigt, så medarbejdernes faglige kompetencer og arbejdsglæde kan komme i centrum. Vi ønsker et gennemsigtigt og klart defineret forhold mellem borgerne, kommunens institutioner, forvaltningen og politikerne. Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At forbedre arbejdsmiljøet gennem nærvær, tryghed, tillid og accept af medarbejdernes ytringsfrihed for herigennem at mindske sygefraværet.
 • At give kommunalt ansatte arbejdsro og mere tryghed om økonomien gennem toårige budgetperiode.
 • At decentralisere beslutningsstrukturen og skabe en gennemsigtig arbejdsstruktur og arbejdsfordeling i kommunen, så der kommer mere ejerskab og ansvar for beslutningerne.
 • At sikre, at den enkelte medarbejder oplever ro og kontinuitet på arbejdspladsen, samtidig med at vedkommendes kompetencer vedligeholdes, udvikles og bruges bedst muligt.
 • At kommunens medarbejdere vil anbefale Holbæk Kommune som arbejdsplads, blandt andet fordi der er fokus på medarbejdertilfredshed

Tillid mellem borgere, forvaltning og politikere

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At kommunen ledes af vores folkevalgte politikere.
 • At forvaltningen lærer at understøtte partnerskabet med borgerne – med respekt for den enkeltes ønsker, behov og ressourcer. Borgerne skal inddrages i processen i stedet for blot at blive hørt.
 • At der bliver fulgt op på de politiske beslutninger, for eksempel gennem løbende, kvartalsvise målopgørelser.
 • At styrke samarbejdet mellem direktionen, politikere, forvaltningen og vores borgere.
 • At understøtte initiativer, der bygger bro mellem borgere og politikere samt fremmer borgernes mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.
 • At lokalpolitikerne tør udfordre de betingelser og vilkår, der iværksættes af Folketinget - eksempelvis paradokser og udfordringer i forhold til stram statslig detailstyring lovgivningsmæssigt versus vilkårene for kommunal økonomistyring
 • At frivillige aldrig må/kan overtage ansattes faglige opgaver.

Ældrepolitik

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At sikre øget respekt for den ældres behov og sikring af disse.
 • At sikre, at den forebyggende indsats prioriteres højt og sker i samspil mellem ældre, handicappede borgere, pårørende og Holbæk Kommune.
 • At mulighederne for genoptræning og vedligeholdende træning bliver udvidet og højt prioriteret.
 • At sætte fokus på forebyggende indlæggelser, så der kommer færre genindlæggelser.
 • At sikre bedre bemanding og efteruddannelse af personalet for at sikre optimal pleje og undgå arbejdsbetinget sygefravær.
 • At sikre støtte til svage ældre, der bor i hjemmet, så de kan deltage i sociale aktiviteter.
 • At styrke samarbejdet med frivillige/Ældrerådet, så vi sikrer bedst mulig dialog med borgerne om, hvad der er de ældres behov.
 • At frivillige aldrig hverken kan eller må overtage dele af personalets ansvar for herved at sikre tryghed for alle involverede parter.
 • Vi skal blive bedre til at rekruttere og fastholde vores medarbejdere
 • Vi skal have større fokus på implementering af vedtagne politikker og strategier
 • Vi ved der er et behov for et nyt plejecenter og vil derfor indlede planlægningen af denne.

Beskæftigelses- og socialpolitik

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At virksomhederne og kommunen løfter et socialt ansvar i forhold til at udbyde lærlinge- og elevpladser samt til at ansætte medarbejdere, der er socialt udsatte. Det ønsker vi skal ske gennem sociale klausuler, så vi er sikre på, at virksomhederne løfter et socialt ansvar. Mindre virksomheder skal ikke pålægges sociale klausuler.
 • At styrke uddannelses- og behandlingstilbuddene til kontanthjælpsmodtagerne, så de får varierede tilbud og muligheder, der ikke kun er virksomhedsrettede.
 • At gøre kontanthjælpsmodtagere arbejdsparate blandt andet gennem fysisk, psykisk og praktisk træning, samt hjælp til organisering af en arbejdsdag og at skabe sociale fællesskaber.
 • At de sager, der behandles i familiecentret, indeholder færre sagsakter, så sagsgangene gøres lettere for borgerne. Vi ønsker, at ledelsesbeslutningen kommer tættere på sagsbehandlingen.
 • At sætte meget mere ind med tidlige sociale indsatser. Vi skal hjælpe socialt udsatte børn så tidligt som muligt.
 • At vi optimerer den virksomhedsrettede indsats og medfinansieringen af offentlig forsørgelse ved at målrette indsatsen mod dem, der er nemmest at få i job.
 • At vi ønsker at støtte opstart af nye socialøkonomiske virksomheder og andre eksperimenter, der sigter på at skabe varige arbejdspladser for udsatte borger, der har nedsat arbejdsevne eller er psykisk sårbare
 • Borgere på kanten skal have en mere koordineret indsats fra hele kommunen. Jobcentret skal bidrage til en helhedsorienteret indsats og fastholde et klart jobfokus. Sygemeldte skal hurtigt have adgang til jobcentrets service og ekspertise.
 • Løsningerne skal finde sted på virksomhederne gennem tidligt samarbejde med den sygemeldte og dennes arbejdsgiver.
 • Flest mulige borgere, der er ramt af ledighed før og under COVID-19 krisen, skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet.

Integrationspolitik

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At medvirke til, at borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund har forståelse for samfundets grundlæggende værdier og deltager i samfundslivet på lige fod med andre borgere
 • At medvirke til, at borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund bidrager til kommunens vækst og bæredygtighed gennem læring, uddannelse og beskæftigelse samt et aktivt liv
 • At borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund kan forvente at blive mødt af et samfund, som byder dem velkommen og bidrager til, at de får uddannelse eller job, samt får mulighed for at deltage i samfundslivet. 
 • At understøtte mobiliseringen af lokale, frivillige kræfter og initiativer i forbindelse med integration.

Erhvervs- og vækstpolitik

Radikale Venstre vil arbejde for,

 • At flest mulige indkøb og arbejdspladser fra Holbæk Kommune placeres lokalt.
 • At tiltrække nye virksomheder til kommunen ved at gøre opmærksom på attraktive placeringer og vilkår for virksomhederne.
 • At vi aktivt fastholder de nuværende virksomheder i kommunen.
 • At imødekomme nye tilflytteres og virksomheders behov, blandt andet ved at lave en velkomstpakke, der fortæller om kommunens mange muligheder.
 • At understøtte socialøkonomiske virksomheder
 • At Kommunen, erhvervslivet og EUC arbejder sammen om at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne og mindske frafaldet på uddannelserne.
 • Kommunen og erhvervslivet fortsat arbejder på at tiltrække og fastholde uddannelser inden for brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.
 • Vi styrker koblingen mellem studerende og det lokale erhvervsliv gennem cases, praktik og studierelevante fritidsjobs.
 • Vi skal styrke samarbejdet om efter- og videreuddannelse af arbejdsstyrken.
 • Holbæk Kommune udpeger pejlemærker for, hvordan kommunen skal møde erhvervslivet i ’dialog og feedback’. Pejlemærkerne skal udspringe både af de sager, hvor dialogen er lykkes rigtigt godt, og af de sager, hvor tingene er gået skævt.
 • Sagsbehandlingstiderne skal være kortere.

Klima- og miljøpolitik

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At Holbæk Kommune bliver Danmarks bedste til genanvendelse blandt andet gennem et tæt samarbejde med Fors.
 • At etablere et videns- og værktøjscenter, hvor virksomheder og husstande kan få kvalificeret og relevant rådgivning i forhold til omstilling inden for cirkulær økonomi, vedvarende energi, ressourcegenanvendelse, grøn vækst med mere.
 • At opføre ”Tæt lav”-boligbyggeri frem for højhusbyggeri, så vi begrænser udnyttelsen af naturreserverne samt CO2-udledningen.
 • At sikre bedre transportmuligheder, særligt for borgere der bor i lokalområderne. Vi har som mål, at alle borgere skal kunne komme hjem frem til klokken 24, uanset hvor man bor i kommunen.
 • At understøtte private husstande samt erhvervslivets motivation for at blive mere bæredygtige og bedre til genanvendelse

Økonomi- og skattepolitik

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At sikre økonomisk ansvarlighed. Der skal styr på kommunens økonomi, og Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 100-150 millioner kroner.
 • At undgå pludselige budgetoverskridelser.
 • At effektivisere med fokus på at det ikke er en ”skjult besparelse”.
 • At sikre så få besparelser på velfærden som muligt. Vi er nødt til løbende at forholde os til indtægtssiden og afviser ikke skattestigninger som redskab til at sikre velfærden. Såfremt vi går med til skattestigninger, ønsker vi, at skattestigningen skal ske uden sanktioner fra staten, og at skattestigningen i udgangspunktet skal fordeles ligeligt mellem personskatten, dækningsafgiften og grundskylden.
 • At skære ned på bureaukratiet og ’de kolde hænder’, så der frigøres flere ressourcer til kernevelfærden.
 • At lave månedlige budgetopfølgninger, så der kommer mere hånd i hanke med økonomien.
 • At budgetrevisionerne skrives i et let forståeligt sprog, så almindelige mennesker har mulighed for at læse dem.
 • At give kommunalt ansatte arbejdsro og mere tryghed om økonomien gennem toårige budgetperioder.

Udvikling af Holbæk Kommune

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At sikre en balanceret udvikling og det lokale engagement i hele Holbæk Kommune, således at mindre bysamfund kan bevare en kommunal service som eksempelvis dagpleje/vuggestue, børnehave, skole og SFO samt aktivitetsmuligheder for pensionister og ældre.
 • At de store kulturinstitutioner i udgangspunktet har hjemme i Holbæk by, men samtidig understøtte kulturlivet i lokalområderne.
 • At øge udviklingen og bosætningen i lokalområderne ved at understøtte og give mulighed for sociale aktiviteter og fællesskaber for lokalbefolkningen gennem støtte og rådgivning.
 • At sikre flere attraktive ungdomsboliger blandt andet med henblik på at gøre Holbæk Kommune til en attraktiv ungdomskommune for at kunne fastholde og tiltrække unge.
 • At trafikken får bedre vilkår og gøres så sikker som overhovedet muligt blandt andet gennem etablering af flere cykelstier.
 • At området ved Holbæk Station gøres sikkert, funktionelt og attraktivt.
 • At der ved frigivelse af større arealer i Holbæk Kommune, udskrives en arkitektkonkurrence om en helhedsplan inkluderende bæredygtighed for eksempel gennem implementering af nye energi- og boligformer.
 • At bevare vores havnehager som et særkende for kommunen og fjorden, og at strandområdet ved havnen udnyttes rekreativt samt udvide bademulighederne for eksempel ved Holbæk Marina og herigennem give mulighed for windsurfing, kitesurfing, vandski og andre vandaktiviteter.

 Involvering af borgere

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At få flere borgerinddragende udvalg, såkaldte paragraf 17 stk. 4-udvalg, der skal fungere som politiske værksteder, hvor politikere og borgere sammen kan skabe grundlaget for kommunens politik.
 • At styrke den demokratiske udvikling i hele kommunen via arbejdet med frivillige i foreninger, lokalråd og bylaug med flere. Måske aftale partnerskaber om det at løse kommunale opgaver imod betaling.
 • At understøtte de frivilliges engagement – organiserede som ikke-organiserede via tildeling af økonomiske midler og støtte fra eksempelvis fællesskaberne, konsulenter med flere.

Sundhedspolitik

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • At styrke kommunens forebyggelsesindsats og kvaliteten af de nære sundhedstilbud. Forebyggelse er nøglen til at sikre, at den enkelte borger kan udfolde sit fulde potentiale og blive herre i eget liv.
 • At kommunen fremmer sunde vaner hos børn og unge – ikke mindst i forhold til rygning, alkohol, kost og fysisk aktivitet i samarbejde med daginstitutioner, skoler og fritidsområdet.
 • At forebyggelse også tænkes ind i byplanlægningen ved at skabe rammer i lokalmiljøer, hvor der er mulighed for at dyrke fysisk aktivitet.
 • At forbedre de nære sundhedstilbud for eksempel gennem øget opmærksomhed på psykisk syges behov, rehabilitering og specialiseret sygepleje, da det kan være med til at forbedre borgerens livskvalitet og mindske antallet af indlæggelser.
 • At differentiere kommunens sundhedstilbud, så vi ikke bruger ’one-size-fits-all’-tankegangen, men målretter vores indsatser til dem, der har behov.
 • At psykiatriske patienter får den nødvendige støtte og vejledning i socialpsykiatrien, og at der om nødvendigt bliver tilført ressourcer og/eller omlægninger, så borgerne kan rehabiliteres, komme i arbejde og få et godt liv trods sygdom.
 • At den psykiatriske akuttelefon i Holbæk Kommune igen er åben døgnet rundt og ikke er lukket i nattetimerne.
 • At der er færre borgere, som er ensomme, er selvmordstruede, mistrives eller står uden for fællesskaber
 • At borgere, der oplever en livsbegivenhed/situation, som kan medføre mentale helbredsproblemer, får tidlig tilbud om hjælp og støtte
 • At sundhedstilstanden skal løftes hos socialt udsatte, psykisk handicappede, og i boligområder med mange udsatte og sårbare borgere
 • Det skal være nemt, trygt og attraktivt at være fysisk aktiv og transportere sig uden bil

Kultur- og fritidspolitik

Radikale Venstre vil arbejde for:

 • Vi vil understøtte etablering af faciliteter, som lokalområderne tager initiativ til
 • Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed i kommunens begivenheder, så lokal områdernes særlige kompetencer og kendetegn sættes i spil
 • At alle børn fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne møder et bredt udsnit af kunstneriske genrer og håndværksfag med fokus på lokalt forankrede, kreative miljøer.
 • At tiltrække nationale og internationale events, der understøtter vores lokalt forankrede, kreative miljøer.
 • At samarbejde med erhvervslivet om at etablere, styrke og fastholde kreative miljøer inden for flere fag og håndværk, som teatre, sangkor, Kunsthøjskolen, Stenhus Sportscollege og så videre.
 • Vi vil støtte aktiviteter og events i kommunen, der arbejder aktivt med formidlingen af havnens historie.
 • Vi vil give fjordliv og kystkultur en central rolle i fritidslivet og undervisningen af børn og unge
 • Vi vil udvikle havneområdet og skabe nye mødesteder.
 • At samarbejde med foreninger og lokale initiativer, der fremmer fysisk bevægelse og kunstoplevelser.
 • At samarbejde med og bakke op om tiltag, der gavner og inkluderer borgere, der ikke selv banker på hos foreningerne.
 • At bruge vores fjord og natur til at understøtte rekreative oplevelser.
 • At styrke kommunens frivilligindsats blandt andet gennem kulturelle indsatser.
 • At støtte uorganiserede og tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet.
 • Vi vil integrere fysisk bevægelse og leg i byerne ved at etablere faciliteter, der kan bruges af folk i alle aldre på alle tidspunkter i døgnet